Signs

 From the Talmud
Chazal in Masechet Sota wrote prophecies about the days preceding the Geulah:
חוצפא יסגא, והיוקר יאמיר, הגפן תתן פריה, והיין ביוקר. מלכות תיהפך למינות – ואין תוכחת. בית ועד יהיה לזנות, והגליל ייחרב, והגולן יישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יחוננו, וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא יימאסו, והאמת תהיה נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו בפני קטנים. בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה. אויבי איש אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב... הבן אינו מתבייש מאביו... !
Chutzpa will multiply
Costliness will increase
Grapevine will produce its grapes
And the wine will be expensive....

Costliness will increase:
The rise in food prices is already causing distress among consumers in some parts of the world...
Prices are soaring rapidly in many categories and rose by double-digits including eggs, chicken, fruits, vegetables, milk, butter, pasta, crackers, snacks, cookies, cakes, even cattle feed and grain for horses.

Grapevine will produce its grapes, and the wine will be expensive....
Israel becomes the latest country to produce world class wines. The Israeli wine industry has wineries numbering in the hundreds and ranging in size from small boutique enterprises making a few thousand bottles per year to the largest producing over ten million bottles per year. Starting in the 1990s and continuing in the 2000s there has been an explosion of new boutique wineries throughout Israel. Today there are approximately 12 commercial wineries in Israel and over 150 boutique wineries.
__________________________________________________________
As seen on dreaming of moshiach blog
A man entered the office of the Rav Mekubal Rabbi David Abuchazera Shlita of Naharia and was taken aback to see the Rav standing during the entire visit.

The man couldn't restrain himself and asked, "Will the honorable Rav tell me why he is not sitting?"

The Rav's answer was astonishing and remarkable: "I dreamed that my grandfather, Rabbi Yisrael Abuchazera, the Baba Sali, zs'kl, is angry at me - 'Moshiach came twice to see you and you did not rise for him and show him his due respect. He will come a third time and you must honor him!' I don't know who the Moshiach is that my grandfather is referring to, so I began standing for all the people that come see me," said the Rav.

The man was stunned and when he exited the Rav's room, he innocently told the people in the waiting room what the Rav said.
_________

Moshiach is Hiding Amongst the People

"...When my brother-in-law was finally permitted to speak with the holy Kabbalist Rabbi Elazar Abuchatzeira Shlita (grandson of the Baba Sali, zs'l) the night before Purim (he was granted visitation with the Rav about 3 am), he asked him about the urgency of Jews living in the diaspora coming to Israel by Purim. The Rav confirmed that he said it but added "זה לא דחוף It's not urgent." The Rav told him to return the following week and he'll then explain it.

My brother-in-law was very surprised because the Rav never 'changes his 'mind' and also, he was planning to return to Be'er Sheva to see the Rav the following week and the Rav's answer to return next week caught him off guard.

...When he returned the following week to meet with the holy Rav, he was told the Kabbalist Elazar Abuchatzeira Shlita is not seeing anyone... This is highly unusual and the first time the Rav ever requested not to see the public."

UPDATE:

Since then, my brother in law did not return to Kabbalist Rabbi Elazar Abuchatzeira Shlita because the Rav has stopped seeing the public. We were all puzzled by this, but of course accepted it without any questions asked....
With Divine Providence, I found out the reason why the Kabbalist Rabbi Elazar Abuchatzeira Shlita stopped seeing the public... In this week's edition, 7 Nissan 5768, the religious newspaper Maayanei HaYeshua brought this fabulous, earth-shattering, exciting story...
"...This week I had the opportunity to drive with a Rav. Never in my life did I experience such a conversation as I had with this Rav.

After a long silence, the Rav asked me, "Do you know that Moshiach is already here!?"
"What?!" I looked at him in wonder, "What does the Rav mean?" I asked.

The Rav answered, "Didn't you hear about the Mekubal in Be'er Sheva?" At this point, the Rav mentioned the famous Mekubal's name (nk: Kabbalist Rabbi Elazar Abuchatzeira Shlita). "He has decided to stop seeing the public. His chasiddim explain that the Rav said that Moshiach is hiding amongst the people and all that needs to be done is to discover him. The minute he will be 'discovered', Rabbi Elazar Abuchatzeira told them, "Moshiach will receive the public and therefore, I'll no longer be necessary."

Shock overcame me. "It sounds... in this manner... very serious."

"It certainly is very serious. There is no disagreement that he is a tremendous Tzaddik and extremely serious!," the Rav ruled.

I kept silent. The Rav continued to surprise me, "Did you not hear last week that a Rosh Yeshiva left to the North?" "No," I replied. "He (NK: Rav Shmuel Tal Shlit"a, Rosh Yeshiva of Yeshivat Torat Chaim formerly in Neveh Dekalim) left his ''flock of sheep' and appointed a young scholar in his place. Now he secluded himself near Miron. He said to his students that he'll continue sending Shiurim thru special messengers. People say about him that he is an Iluy (Torah prodigy). One of the giants of this generation."

"Did you hear about the Mekubal from the Moshav in the Negev that exiled to Teveria?" The Rav asked.

"No... I didn't hear," I replied.
"He is in Teveria for a few years," The Rav told me.

"Did you hear about the famous Rosh Yeshiva from Yerushalayim (NK: Rosh Yeshiva HaRav Mordechai Alon Shlita) that ascended to the Kineret about 2 years ago and today transfers Sichot to hundreds of participants?"

"What does all this mean?" I asked the Rav. I was attempting to explore the internal significance of what the Rav is saying.

Suddenly, the Rav looked at me with a sharp penetrating gaze and said in a deep voice that directly penetrated my heart: "The meaning of this is Tzaddikim all over Eretz Israel are preparing, each one individually and together... They are 'polishing up' in the direction of the coming of Moshiach. Something is happening in Northern Israel as well as in the entire land of Eretz Israel.
YOU TOO MUST PREPARE!"
as written on dreaming of moshiach blogspot
____________ 
 Mumbai Attack
 Zohar: Parshat Balak
"דרך כוכב מיעקב":

Zohar HaKadosh: Mumbai and Moshiach

שכינתא תהך ותהדר לגבי משה, שבעין יומין. לסוף שבעין יומין, סליק נאקו דישראל לקמי מלכא קדישא, דיהון מעיקין לון בכל סטרין דעלמא. וכנישתא חדא לצד דרומא יתאביד ויתחריב. וחמשה זכאי קשוט יתקטלון בינייהו:The Divine Spirit will go and return to Moshe (Rabenu, zs'kl) for 70 days. At the end of the 70 days, the pain of Am Israel will ascend to the Holy King. One Synagogue in the South will be destroyed and lost and five true Tzaddikim will be amongst the dead.

כדין לסוף תלתין ותרין יומין דיקטלון לכנישתא ההיא, ילבש קב"ה קנאה לההוא שופר זעירא. וההוא משיח בריה דאפרים, יפרוש פרישא כחד תור דקרנוי סלקין כקרנוי דראם:

At the end of the 32 days since the murder of the people in that Synagogue, HKB'H will put on a garment of outrage to the little Shofar (the Kingdom) and Moshiach ben Efraim will spread, like a ram whose horns go upwards.

וההוא שופר זעירא, יתקע תרועה תקיעה ותרועה, תלת זמנין בריש טורא כמלקדמין, כדין נטלין דגלין דההוא משיח, ויפול רעשא על עלמא, באינון קלין דשופרא. וכל אינון בני עלמא ישמעון ויחמון. כמד"א, כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו

And the little Shofar (the Kingdom) will blow Tru'a Tekia Tru'a 3 times and a tremendeous noise will descend on the world from the blowing of the Shofar and the whole world will see and hear.

וכדין יתבערון גלולין מן ארעא קדישא. ותלת קרבין יעבדון בני ישמעאל בהדי משיח דא. ואינון ייתון ויסגדון למארי עלמא בטורא דקודשא בירושלים. ואילין קרבין יהון באלף שתיתאה

The Sitra Achra (impurities) will be completely wiped from the Holy Land and Yishmael will make 3 wars with Moshiach. And they will come and bow down to the Master of the Universe in Yerushalayim, and the wars will be in the sixth millenium.

The terrorists attacked and murdered the Kedoshim in Mumbai on Wednesday night, November 26, Cheshvan 29.

70 days prior to November 26 was Wednesday, September 17, 2008 - the day the stock market plunged 449 points and Islamist militants attacked the US embassy in the Yemeni capital Sanaa.

THIRTY TWO days after the Kedoshim were murdered, HI'D, in the Mumbai attack comes out on the 8th night of Chanuka.
__________________________________ 

Countries Falling Into Place

Prophet Eziekel, zs'kl, prophesied that at the End of Days nations of the world are going to be allied to come against Israel.

We see this prophecy materializing before our very eyes:
* NATO is a military alliance from more than 60 countries
* EU (European Union) is composed of 27 independent sovereign countries
* UAE (United Arab Emirates) is a federation made out of 7 countries
* Russia and China are allies with Iran
* Syria, Turkey, Sudan, and Iran warm to Russia as US tensions grow
* The US is aligned with France, Britain and Canada

The countries are lining up and the aligning of nations are occurring stronger each day. The fact that so many countries (even though they live far away from Israel) can have so much hate and blind rage towards one tiny country in what was a barren waste before its people returned really is very telling. The end result seems to point toward war against Israel, just as Prophet Zechariah, zs'kl, said, "וְאָסַפְתִּי אֶת-כָּל-הַגּוֹיִם אֶל-יְרוּשָׁלִַם, לַמִּלְחָמָה For I will gather all nations against Jerusalem to battle"

Rabbi Avraham Yehoshua Heshel of Apta, zs'kl, also prophesied over 300 years ago, "At the End of Days the nations of the world will want to war against one another but they will observe and realize that it will benefit Israel. They will gather together to compare their difference so they will not need to fight. But it's not going to help them; in the forelock of their heads they will be dragged and brought in till their end comes."

The war drums are beating louder every day, never in history have so many nations stockpiled weapons of mass destruction. Even though we do not even know what is going on behind the scenes with these nations, according to what we are seeing and hearing, it is perfectly aligned with the prophecies and thus, have precious little time to prepare.

If this report frightens you it is because if you haven’t woke up yet. You need to begin to spiritual prepare for what is happening to the world
________________________

  Prime Minister Ehud Olmert announced he would not seek reelection in the upcoming Kadima primaries. Olmert said he would step down after a new chairman is elected within his party on September 17th.

"I have decided I won't run in the Kadima movement primaries, nor do I intend to intervene in the elections," Olmert said in a surprise announcement from his official residence in Jerusalem. "When a new (Kadima party) chairman is chosen, I will resign as prime minister."

What does SMolmert's resignation have to do with the final redemption? His resignation is a tremendeous sign of the end times correlated with the prophecies in Sefer Eliyahu:

ואז אמר לי מיכאל קץ העתיד להיות באחרית הימים בימיו של מלך העתיד להיות הרמלת שמו, ויש אומרים תרמלא שמו"
Then Micha'el said to me, ‘The appointed time for the End of Days will occur during the reign of a king who will be named Hrmlt, some say תרמלא (tremlo)."
The name תרמלא read backwards is אלמרת Olmert.

When did SMolmert's fall begin? It began during the time the "State" of Israel celebrated its 60th Independence Day... the day HKB'H sent His loyal servant Moshe Talansky from the land of Edom (America).

The fall of the Israel government is quickly accelerating... The day of calamity and downfall of the wicked Erev Rav is drawing very near...

Chazon Ish, zs'l: "Moshiach will not take over from them (zionists), something will happen in the interim. One clear day they will open the windows and they will see 'no more State'."